Kenya > Birth Days > Yesterday
Yesterday
Profession
Birth Place
 

Celebrity Birthdays - Yesterday, Kenya

Paul Biwott

Born : Apr 18, 1978

Kenya

Musa Amer Obaid

Born : Apr 18, 1985

Kenya

Paul Muite

Born : Apr 18, 1945

Lawyer, British Kenya


 

Terms & Conditions