United States > Birth Days > Born in United States Of America > Today
 

Celebrity Birthdays - United States Of America, United States

Harold Keith Johnson

Feb 22, 1912 - Sep 24, 1983

United States of America

Antwain Spann

Born : Feb 22, 1983

American football player, United States of America

Ben Yagoda

Born : Feb 22, 1954

Professor, United States of America

Tom Higgenson

Born : Feb 22, 1979

Musician, United States of America

Robert Bruininks

Born : Feb 22, 1942

United States of America

Jim Ligon

Feb 22, 1944 - Apr 17, 2004

United States of America

Juan Manuel Garcia Passalacqua

Feb 22, 1937 - Jul 2, 2010

Lawyer, United States of America

Pete Hoffman

Feb 22, 1919 - Jan 1, 2013

United States of America

Tony Jaros

Feb 22, 1920 - Apr 22, 1995

United States of America

Harry R. Harr

Feb 22, 1921 - Jun 5, 1945

United States of America

Virtue Hampton Whitted

Feb 22, 1922 - Jan 17, 2007

Singer, United States of America

Jacob Erdman

Feb 22, 1801 - Jul 20, 1867

Judge, United States of America

George Denison

Feb 22, 1790 - Aug 20, 1831

Lawyer, United States of America

Richard Gruelle

Feb 22, 1851 - Nov 4, 1914

United States of America

Benjamin Platt Thomas

Feb 22, 1902 - Nov 29, 1956

Writer, United States of America

Adele Marcus

Feb 22, 1906 - May 3, 1995

Pianist, United States of America

Elisabeth Alden Scott Stam

Feb 22, 1906 - Jan 1, 1934

Missionary, United States of America

George F. Stewart

Feb 22, 1908 - Mar 18, 1982

Scientist, United States of America

Gordon Banks

Born : Feb 22, 1955

Musician, United States of America

Doug Allen

Born : Feb 22, 1956

Cartoonist, United States of America

Mike Hohensee

Born : Feb 22, 1961

Coach, United States of America

Anthony Hembrick

Born : Feb 22, 1966

United States of America

Bentley Mitchum

Born : Feb 22, 1967

Actor, United States of America

Lucas Martin

Born : Feb 22, 1968

Chef, United States of America

Elisha Cooper

Born : Feb 22, 1971

United States of America

Nathan Varnson

Born : Feb 22, 1996

Actor, United States of America


 

Terms & Conditions